Privacy en cookie beleid

Dit privacy beleid bepaalt hoe deze website (hierna "de winkel") alle informatie, die je verschaft tijdens gebruik van deze website, gebruikt en beschermt. De winkel doet er alles aan om ervoor te zorgen dat jouw privacy gewaarborgd is. Mochten we je vragen bepaalde gegevens te verstrekken waarmee je kan worden geïdentificeerd bij gebruik van deze website, dan kan je er zeker van zijn dat het alleen wordt gebruikt in overeenstemming met dit privacy beleid. De winkel kan dit beleid van tijd tot tijd veranderen door middel van het bijwerken van deze pagina. Je kunt deze pagina van tijd tot tijd controleren om te verzekeren dat je je kunt vinden in eventuele veranderingen.

Contact

Als je vragen of een verzoek hebt over dit privacybeleid of meer in het algemeen over hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan, kun je contact met ons opnemen via: klantenservice@hoppa.nl

Hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens wanneer je met ons contact hebt of als je gebruik maakt van onze diensten, bijvoorbeeld als je via onze website een order plaatst. Wij bekijken ook hoe bezoekers onze website gebruiken, om zo onze diensten te kunnen verbeteren en de klantervaring te optimaliseren. 

Wij verzamelen gegevens:
 • als je een account bij ons aanmaakt of jouw accountinstellingen wijzigt;
 • als je een order bij ons plaatst en gedurende de orderprocedure (inclusief betaling en bezorging);
 • als je rechtstreeks per e-mail, telefoon, post, sms, of chat contact met ons opneemt; en
 • als je browst op en gebruikmaakt van onze website (ook voordat je een account bij ons aanmaakt).
 • Wij verzamelen daarnaast gegevens van derden-websites, zoals advertentieplatforms 

Welke informatie we verzamelen

In het kader van ons streven de privacy van onze klanten en de bezoekers aan onze website te beschermen, willen we graag duidelijkheid verschaffen over de soorten persoonsgegevens die wij over jou verzamelen. 

Als je onze website bezoekt of via de website een order bij hoppa plaatst, word je verzocht informatie over jezelf te verstrekken, zoals jouw naam, contactgegevens, bezorgadres, en bijvoorbeeld bijzonderheden over jouw order. 

Daarnaast verkrijgen wij gegevens over je gebruik van de website en informatie over jou als je contact met ons opneemt of ons feedback verschaft, inclusief per e-mail, post, telefoon of chat. 

Wij verzamelen technische gegevens over jouw mobiele telefoon of computer, zoals welk besturingssysteem wordt gebruikt, het type toestel en verbinding en het IP-adres waarvandaan je onze sites bezoekt.

Wij verwerken uitsluitend gezondheidsinformatie over jou die je vrijwillig verstrekt en waarvoor je toestemming geeft, bijvoorbeeld ten aanzien van voedselallergieën.

Wat doen we met de verzamelde informatie

Wij verwerken uitsluitend de (persoons)gegevens die we over jou verzamelen als daar een reden voor bestaat en deze reden is toegestaan op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij hebben een rechtsgrond om jouw persoonsgegevens te verwerken wanneer wij deze moeten verwerken om je de diensten waarom je verzoekt te kunnen verlenen, om een overeenkomst met je aan te gaan, als we daarvoor jouw toestemming hebben, als wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben, of als wij daartoe een wettelijke verplichting hebben. 

Wanneer we jouw persoonsgegevens moeten verwerken om je de verzochte diensten te kunnen verlenen of een overeenkomst met je aan te gaan, gebruiken we jouw persoonsgegevens:

 • om je toegang te kunnen verlenen tot de betreffende gedeelten van de website;
 • om je de verzochte diensten aan te bieden;
 • om betaling van je te verkrijgen; en
 • om contact met je op te nemen wanneer dit nodig is in verband met het verlenen van de diensten, bijvoorbeeld om problemen met jouw order op te lossen.

Verder verwerken wij jouw persoonsgegevens als wij daarvoor gerechtvaardigde redenen hebben – bijvoorbeeld om onze diensten aan jouw persoonlijke voorkeuren aan te passen en om het mogelijk te maken jouw orders gemakkelijker en sneller te plaatsen. Deze redenen staan hieronder vermeld:

 • het verbeteren van de doelmatigheid en kwaliteit van de dienstverlening die onze klanten in de toekomst van ons kunnen verwachten;
 • om de content die wij of onze winkel partners of advertentiepartners aan je tonen af te stemmen op jouw voorkeuren, bijvoorbeeld om je alleen winkels in jouw omgeving te tonen of alleen de voor jou meest relevante advertenties te tonen, gebaseerd op de door ons vastgestelde criteria;
 • om onze klantenondersteuning in staat te stellen je op de meest efficiënte wijze te helpen als je vragen of klachten hebt;
 • om contact met je op te nemen om te vragen naar jouw mening en feedback over onze dienstverlening en je in kennis te stellen van belangrijke wijzigingen of ontwikkelingen op de website of in onze dienstverlening, en – als je hebt aangegeven deze informatie te willen ontvangen – je te laten weten of we onze dienstverlening hebben uitgebreid naar andere gebieden;
 • om jouw activiteiten op de sites te analyseren ter administratie, ondersteuning, verbetering en ontwikkeling van onze bedrijfsvoering en voor statistische en analytische doeleinden en het voorkomen van fraude;
 • om naleving van de bepalingen van met jou afgesloten overeenkomsten en andere overeenkomsten af te dwingen, rechtsvorderingen in te stellen of daartegen verweer te voeren en de rechten van hoppa, winkel partners, klanten, hoppa bezorgers en anderen uit te oefenen en te beschermen, waaronder het voorkomen van fraude; en

Als daarvoor een wettelijke verplichting op ons rust, kunnen wij jouw persoonsgegevens gebruiken om:

 • een administratie van jouw order(s) bij te houden; en
 • overige op ons rustende wettelijke verplichtingen of toepasselijke regelgeving na te leven.

Direct marketing

Als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven of als wij daarvoor een gerechtvaardigde reden hebben (en dit ons op grond van de wet is toegestaan) gebruiken wij jouw persoonsgegevens om je te informeren over onze andere producten en diensten waarvan wij denken dat je daarin geïnteresseerd kunt zijn. Wij kunnen daarvoor per e-mail of telefonisch contact met je opnemen. 

Hoe lang we jouw gegevens bewaren

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan wij denken dat strikt noodzakelijk is. 

Door ons verzamelde gegevens worden bewaard zo lang nodig is voor de in het artikel ‘Wat doen we met de verzamelde informatie’ omschreven doeleinden, overeenkomstig onze gerechtvaardigde belangen of voor de in de toepasselijke wet- of regelgeving voorgeschreven termijn, bijvoorbeeld voor verslaggevingsdoeleinden.

Bij het vaststellen van de toepasselijke bewaartermijnen nemen wij onder andere de volgende factoren in acht:

 • onze contractuele verplichtingen en rechten ten aanzien van de betreffende gegevens;
 • wettelijke plicht(en) om gegevens gedurende een bepaalde termijn te bewaren;
 • de wettelijke verjaringstermijnen volgens het toepasselijke recht;
 • onze gerechtvaardigde belangen voor verwerking, mits wij een belangenafweging hebben uitgevoerd (zie art. ‘Wat doen we met de verzamelde informatie’);
 • (mogelijke) geschillen; en
 • door de betreffende autoriteit voor gegevensbescherming uitgevaardigde richtlijnen.

In alle andere gevallen worden jouw persoonsgegevens gewist zodra deze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze waren verzameld.

Met wie we jouw gegevens delen

De gegevens die we over jou verzamelen worden overgebracht naar en opgeslagen op onze servers binnen de EU. Wij zijn heel voorzichtig en transparant over met wie we jouw persoonsgegevens wereldwijd delen. 

Hoe wij jouw gegevens intern delen: Wij delen jouw persoonsgegevens met andere onderdelen van hoppa voor zover nodig in verband met de in artikel 'Wat doen we met de verzamelde informatie' genoemde doeleinden.

Hoe wij jouw gegevens delen met derden: Wij delen jouw persoonsgegevens met externe dienstverleners die jouw persoonsgegevens in een aantal gevallen opslaan op hun servers. Tot deze externe dienstverleners behoren:

 • Aanbieder van betaaldiensten: om hen in staat te stellen hun diensten aan ons te verlenen, zoals het verwerken van pinbetalingen;
 • IT-dienstverleners (inclusief verleners van clouddiensten): voor gegevensopslag en analysedoeleinden;
 • Winkel partners: waar je een order hebt geplaatst, zodat zij de order kunnen uitvoeren, weten of je een allergie hebt (wanneer je die informatie vrijwillig hebt verstrekt), problemen op te lossen en hun dienstverlening te verbeteren;
 • Hoppa bezorgers: zodat zij jouw order kunnen bezorgen; 

Hoppa neemt in redelijkheid alle stappen nodig om ervoor te zorgen dat als jouw persoonsgegevens worden overgedragen aan derden deze veilig en overeenkomstig dit privacybeleid worden behandeld.

Wij kunnen je persoonsgegevens tevens bekendmaken:

 • als wij verplicht zijn (en/of als wij van oordeel zijn dat wij verplicht zijn) jouw persoonsgegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke plicht of voorschrift. Hiertoe behoort ook een wettelijke plicht om gehoor te geven aan verzoeken om informatie van de politie of het uitwisselen van informatie met andere ondernemingen of organisaties ter bescherming tegen en voorkoming van fraude;
 • om naleving van de bepalingen van onze overeenkomst met jou of enige andere overeenkomst af te dwingen;
 • ter bescherming van de rechten van hoppa, winkel partners, hoppa bezorgers, en anderen en het voorkomen van fraude en
 • aan die derden als wij in redelijkheid noodzakelijk achten ter vaststelling of voorkomen van misdrijven, bijv. de politie.

Beveiliging

Wij zijn toegewijd om ervoor te zorgen dat jouw informatie veilig is. 

Wij hebben krachtige technologieën en beleidsmaatregelen ingevoerd die ervoor zorgen dat de door ons bewaarde persoonsgegevens afdoende beschermd zijn. 

Wij hebben maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde inzage en onrechtmatige verwerking, niet-opzettelijk verlies, vernietiging en schade.

Als je ervoor hebt gekozen een wachtwoord in te stellen voor jouw account op de website, ben je zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding ervan. Wij raden je aan jouw wachtwoord met niemand te delen.

Het verzenden van gegevens via het internet is nooit helemaal veilig. Hoewel wij maatregelen hebben getroffen ter bescherming van jouw persoonsgegevens, kunnen wij de beveiliging van jouw gegevens die worden verzonden naar ons nooit helemaal garanderen; elke verzending is dan ook voor jouw eigen risico. Zodra jouw persoonsgegevens in ons bezit zijn, passen wij strikte procedures en beveiligingsmaatregelen toe om deze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang.

Hoe gebruiken we cookies

Een cookie is een klein bestand dat toestemming vraagt om op de harde schijf van jouw computer te worden geplaatst. Zodra je het eens bent, wordt het bestand toegevoegd en helpt de cookie om webverkeer te analyseren of te laten weten wanneer je een bepaalde website bezoekt. Cookies maken het mogelijk voor webapplicaties om richting jou als individu te reageren. De webapplicatie kan zijn activiteiten aanpassen aan jouw behoeften, voorkeuren en afkeuren, door informatie te verzamelen en te onthouden over jouw voorkeuren.

We gebruiken verkeerslog cookies om te identificeren welke pagina's worden gebruikt. Dit helpt ons om gegevens over webpaginaverkeer te analyseren en om onze website te verbeteren door deze aan te passen aan de klantbehoeften. We gebruiken deze informatie alleen voor statistische analyse doeleinden en daarna worden de gegevens uit het systeem verwijderd.

Overall helpen cookies ons om jou een betere website te bieden, door ons in staat te stellen om te controleren welke pagina's jij nuttig vindt en welke niet. Een cookie geeft ons geen toegang tot jouw computer of enige informatie over jou, anders dan de gegevens waarvan je kiest die met ons te delen. Je kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar je kunt jouw browserinstelling zodanig aanpassen dat cookies worden geweigerd als je dat wenst. Dit kan tot gevolg hebben dat je geen optimaal gebruik maakt van de website.

Je kunt je browser zodanig instellen dat alle of bepaalde cookies worden geweigerd of dat je gewaarschuwd wordt als websites toegang zoeken tot cookies of deze plaatsen. Als je het plaatsen van cookies deactiveert of cookies weigert, worden bepaalde gedeelten van de site ontoegankelijk voor je of functioneren ze wellicht niet optimaal. 

Klik op de volgende link om de lijst van cookies, die we verzamelen, te bekijken. Lijst van cookies die we verzamelen

Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar andere interessante websites. Echter, zodra je deze links hebt gebruikt, om onze site te verlaten, moet je er rekening mee houden dat we geen controle hebben over die andere websites. Daarom kunnen we niet verantwoordelijk zijn voor de bescherming en privacy van alle informatie die je verstrekt terwijl je dergelijke websites bezoekt, en dergelijke websites vallen niet onder dit privacy beleid. Je moet voorzichtig zijn en kijken naar de privacyverklaring die van toepassing is op de betreffende website.

Jouw rechten

Je geniet op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming bepaalde rechten ten aanzien van de gegevens die we over jou in ons bezit hebben. Als je deze rechten wilt uitoefenen, kun je contact met ons opnemen op de hierna vermelde wijze. Voor meer informatie over jouw rechten kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Het recht om in kennis te worden gesteld. Je hebt het recht om op heldere, transparante en eenvoudig te begrijpen wijze in kennis te worden gesteld over hoe wij jouw persoonsgegevens gebruiken en over jouw rechten. Dit is de reden waarom we je in dit beleid informatie verschaffen.

Het recht tot inzage. Je hebt het recht tot inzage in jouw persoonsgegevens (indien deze door ons worden verwerkt). Dit stelt je bijvoorbeeld in staat te controleren of wij jouw persoonsgegevens gebruiken overeenkomstig de wetgeving inzake de gegevensbescherming. Als je inzage wilt in de gegevens die wij over jou bezitten kun je contact met ons opnemen (zie Contactgegevens).

Het recht op rectificatie. Je hebt het recht jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn. Je kunt ons verzoeken fouten in de gegevens die we over jou bezitten te rectificeren door contact met ons op te nemen (zie Contactgegevens).

Het recht op gegevenswissing ('recht op vergetelheid'). Dit recht houdt simpel gesteld in dat je ons kunt verzoeken de informatie die we over jou bezitten te wissen of verwijderen. Je kunt daarvoor contact met ons opnemen (zie Contactgegevens). Dit recht is niet absoluut en geldt alleen in bepaalde gevallen.

Het recht op beperking van de verwerking. Je hebt het recht om het verder gebruik van jouw persoonsgegevens te laten 'blokkeren' of 'onderdrukken'. Als de verwerking van jouw persoonsgegevens is beperkt kunnen we deze echter nog wel opslaan; we maken er alleen verder geen gebruik meer van.

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Je hebt het recht jouw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm zodat je deze kunt hergebruiken voor jouw eigen doeleinden bij andere dienstverleners. Dit is echter geen algemeen recht en er zijn uitzonderingen op. Neem contact met ons op als je hierover meer wilt weten (zie Contactgegevens).

Het recht een klacht in te dienen. Je hebt het recht bij de bevoegde autoriteit voor de gegevensbescherming een klacht in te dienen over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens behandelen of verwerken (zie Klachten).

Het recht tot intrekking van toestemming. Als je ons toestemming hebt gegeven voor iets dat we doen met jouw persoonsgegevens (dat wil zeggen als wij een beroep doen op jouw toestemming als rechtsgrond voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens), kun je deze toestemming te allen tijde intrekken. Je kunt dit doen door contact met ons op te nemen (zie Contactgegevens). Het intrekken van jouw toestemming maakt ons gebruik van jouw persoonsgegevens ten tijde van jouw toestemming echter niet onrechtmatig.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. Je hebt het recht bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking, waaronder voor direct-marketingdoeleinden en profilering. Je kunt bezwaar maken door contact met ons op te nemen (zie Contactgegevens) of door de cookies uit te schakelen.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Elke wijziging in ons Privacybeleid wordt geplaatst op de website en, waar van toepassing, zullen we je op de hoogte brengen van de wijzigingen, bijvoorbeeld per e-mail of push-notificatie.

Dit privacybeleid is meest recentelijk herzien op: 24/05/2018

Klachten

Als je niet tevreden bent over de manier waarop wij een klacht van jou hebben afgehandeld of als je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens niet in overeenstemming is met de wetgeving inzake de gegevensbescherming, kun je je wenden tot:

De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens:

Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag

Correspondentieadres: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag

Tel.: 088-1805 250

Website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Lijst van cookies die we verzamelen

In de tabel hieronder zijn de cookies te vinden, die we verzamelen, alsmede de informatie die deze cookies opslaan.

Cookie NaamCookie Omschrijving
FORM_KEY Willekeurig aangemaakte sleutel van de winkel, om nagemaakte aanvragen te voorkomen.
PHPSESSID Jouw sessie ID op de server.
GUEST-VIEW Sta gastgebruikers toe om hun orders te bekijken en aan te passen.
PERSISTENT_SHOPPING_CART Een link naar informatie over jouw winkelwagen en kijkgeschiedenis, in het geval je daar om hebt gevraagd.
STF Informatie over producten die je naar vrienden hebt gemaild.
STORE Het winkelaanzicht of taal die je hebt geselecteerd.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Geeft aan of een klant het gebruik van cookies heeft toegestaan.
MAGE-CACHE-SESSID Faciliteert caching van content in de browser om pagina’s sneller te laten laden.
MAGE-CACHE-STORAGE Faciliteert caching van content in de browser om pagina’s sneller te laten laden.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION Faciliteert caching van content in de browser om pagina’s sneller te laten laden.
MAGE-CACHE-TIMEOUT Faciliteert caching van content in de browser om pagina’s sneller te laten laden.
SECTION-DATA-IDS Faciliteert caching van content in de browser om pagina’s sneller te laten laden.
PRIVATE_CONTENT_VERSION Faciliteert caching van content in de browser om pagina’s sneller te laten laden.
X-MAGENTO-VARY Faciliteert caching van content op de server om pagina’s sneller te laten laden.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION Faciliteert vertaling van inhoud naar andere talen.
MAGE-TRANSLATION-STORAGE Faciliteert vertaling van inhoud naar andere talen.