Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HOPPA (UPDATE JUNI 2019)

deze voorwaarden zijn als jpg te downloaden via de volgende twee links 1 2 (rechtermuis toets klikken op cijfer en dan kiezen voor 'link opslaan als')

Hoppa is ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 69642729 en kantoorhoudende te Utrecht aan het adres Oudenoord 330. Onze diensten (de ‘Diensten’) bestaan uit het aanbieden van (vers)producten (de ‘Boodschappen’) van met Hoppa samenwerkende winkeliers (de ‘Winkeliers’) aan het (online) winkelend publiek op haar website www.hoppa.nl (de ‘Website’) en het tot stand brengen van overeenkomsten tussen u en Hoppa met betrekking tot de aankoop van Boodschappen (een ‘Bestelling’) en de bezorging van die Boodschappen bij u thuis (de ‘Bezorging’).

Deze algemene voorwaarden (de ‘Algemene Voorwaarden’) zijn van toepassing op alle Diensten en aanbiedingen van Hoppa, op alle overeenkomsten tussen u en Hoppa en op de daaruit voortvloeiende leveringen door Winkeliers. We adviseren u om deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat u een Bestelling plaatst op onze Website. Wanneer één van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden vernietigd wordt of nietig blijkt te zijn dan zullen de overige bepalingen van kracht blijven.

1. BESTELLEN
1.1 Wanneer u uw Bestelling op onze Website heeft geplaatst zullen wij u een ontvangstbevestiging sturen waarin staat dat uw Bestelling is ontvangen. Op dat moment komt er een overeenkomst tot stand tussen u en Hoppa (de ‘Overeenkomst’), waarbij Hoppa met betrekking tot de aankoop van de Boodschappen (als commissionair) handelt op eigen naam maar voor rekening en risico van Winkeliers.
1.2 In de ontvangstbevestiging vindt u de details van uw Bestelling en het geplande moment van Bezorging van uw Bestelling door één van de bezorgers van Hoppa. Wanneer de ontvangstbevestiging onjuistheden bevat verzoeken wij u direct contact op te nemen met Hoppa.
1.3 Bij het plaatsen van de Bestelling dient u ervoor te zorgen dat u een correct e-mailadres, bezorgadres en telefoonnummer opgeeft.
1.4 U staat ervoor in dat u binnen het door u gekozen tijdvak aanwezig bent op het door u aangewezen adres om uw Bestelling in ontvangst te nemen en u draagt er zorg voor dat u op dat moment zult kunnen voldoen aan uw betalingsverplichtingen.
1.5 U kunt bij het door u gewenste aantal Winkeliers bestellen; het minimale bestelbedrag per Winkelier bedraagt € 5,00 inclusief BTW en exclusief bezorgkosten.
1.6 Hoppa breidt haar bezorggebied steeds verder uit. Op onze Website kunt u door middel van het invoeren van uw postcode zien of wij ook bij u bezorgen. Welke levertermijnen en -tijdstippen voor uw Bestelling gelden, kunt u zien op de Website.
1.7 De Boodschappen van de Winkeliers zijn bestemd voor eindgebruikers; het is niet de bedoeling dat u ze doorverkoopt. Hoppa behoudt zich het recht voor om Bestellingen niet uit te voeren wanneer het erop lijkt dat wel sprake is van doorverkoop.

2. ANNULERING
Wanneer u uw Bestelling wilt annuleren dan dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Hoppa. Annuleren kan uiterlijk 3 uur voorafgaand aan het tijdvak waarbinnen de Bestelling geleverd zal worden en alleen als uw Bestelling door geen van de Winkeliers al is klaargemaakt, hetgeen gecontroleerd zal worden door Hoppa.

3. HERROEPINGSRECHT
3.1 De Boodschappen van de Winkeliers hebben een beperkte houdbaarheid; het zijn immers verse producten. U beschikt daarom niet over een ‘Herroepingsrecht’ (het recht om uw overeenkomst met Hoppa met betrekking tot de aankoop van de Boodschappen gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen te ontbinden).
3.2 In uitzondering op artikel 3.1 geldt voor Overeenkomsten met betrekking tot de aankoop van wijn, bier zonder beperkte houdbaarheid en andere producten die door de wijze van verpakking op ongeconditioneerde wijze lang houdbaar zijn (‘Houdbare Boodschappen’), dat u deze gedurende een termijn van 14 dagen ingaande op de dag nadat u de Houdbare Boodschappen heeft ontvangen kunt ontbinden.
3.3 Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met de Houdbare Boodschappen en de verpakkingen. U mag deze slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van de Houdbare Boodschappen vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u de Houdbare Boodschappen slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen.
3.4 Wanneer u gebruik wilt maken van uw Herroepingsrecht dan dient u dit binnen de hiervoor genoemde termijn per e-mail aan Hoppa bekend te maken door middel van het ‘modelformulier van herroeping’ (te downloaden door op (1) en (2) met de rechtermuistoets te klikken en 'link opslaan als') of een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring. Hoppa zal de ontvangst van uw melding per e-mail aan u bevestigen.
3.5 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 3.4 bedoelde melding, dient u de Houdbare Boodschappen terug te sturen of rechtstreeks aan (een medewerker van) Hoppa te overhandigen. U heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als u de Houdtbare Boodschappen terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3.6 U dient de Houdbare Boodschappen terug te sturen met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Hoppa verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3.7 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij u.
3.8 U draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de Houdbare Boodschappen.
3.9 Hoppa zal het bedrag dat u bij aankoop voor de geretourneerde Houdbare Boodschappen aan Hoppa heeft voldaan binnen 14 dagen nadat u ons heeft laten weten gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht aan u vergoeden. Indien de betreffende Houdbare Boodschappen een gehele Bestelling vormden dan betalen wij eveneens uw bezorgkosten terug. Wij mogen daarbij wachten totdat Hoppa de Boodschappen van u retour heeft ontvangen of totdat u aantoont dat u de Boodschappen aan Hoppa heeft toegezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3.10 Hoppa gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt, tenzij u instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor u.

4. BOODSCHAPPEN EN BESCHIKBAARHEID
4.1 Hoewel Hoppa haar uiterste best doet om ervoor te zorgen dat de Boodschappen op haar Website bij de Winkeliers op voorraad zijn, kan het gebeuren dat enkele Boodschappen niet voorradig zijn. In dat geval zal Hoppa of de betreffende Winkelier contact met u opnemen om de alternatieven met u te bespreken. Wanneer u op dat moment niet voor overleg bereikbaar bent dan zal Hoppa de Overeenkomst met betrekking tot de niet op voorraad zijnde Boodschappen ontbinden en de rest van de Bestelling uitvoeren.
4.2 Hoewel de Website met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan het voorkomen dat kenmerken van Boodschappen (prijs, uiterlijk, vermelding van allergenen) niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval gelden de op de verpakking van de betreffende Boodschap zelf weergegeven kenmerken, dan wel de prijs die op de factuur die u bij Bezorging ontvangt wordt aangegeven en kunt u geen aanspraak maken op levering conform de foutief weergegeven informatie. In het geval van een dergelijke afwijking kunt u aangeven de betreffende Boodschap niet te willen afnemen en zal de Boodschap door Hoppa retour worden genomen.
4.3 Met betrekking tot Boodschappen die u per gewichtseenheid kunt bestellen geldt dat de Winkeliers van Hoppa haar uiterste best doen om uw Boodschappen conform het door u gewenste gewicht voor u klaar te maken. Afhankelijk van de aard van de Boodschappen zal dat echter niet altijd mogelijk zijn. Door plaatsing van uw Bestelling gaat u ermee akkoord dat het gewicht van een Boodschap tot 10% in gewicht kan afwijken van het door u gewenste gewicht.

5. ALCOHOL
Alcoholhoudende dranken worden alleen verkocht aan personen boven de 18 jaar. De bezorgers van Hoppa mogen u altijd om uw legitimatie vragen. Wanneer u niet kunt aantonen 18 jaar of ouder te zijn dan is Hoppa genoodzaakt om de alcoholische drank mee terug te nemen dan wel niet af te geven.


6. PRIJZEN, BEZORGKOSTEN EN BETALING
6.1 Alle op de Website van Hoppa vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
6.2 Hoppa behoudt zich het recht voor om haar prijzen (voor Boodschappen en/of Bezorging) te allen tijde te wijzigen.
6.3 Het gewicht van de geleverde Boodschappen kan afwijken van het gewicht van de door u bestelde Boodschappen (zie art. 4.3). De geleverde hoeveelheden worden bij u in rekening gebracht.
6.4 Voor de Bezorging worden bezorgkosten in rekening gebracht. De hoogte van deze kosten staat duidelijk vermeld op onze Website, tijdens het bestelproces, in de ontvangstbevestiging die u van ons ontvangt en op de factuur.
6.5 De vergoeding voor de Boodschappen en de Bezorging betaalt u aan Hoppa na het moment van Bezorging van uw Bestelling op het door u gekozen adres.

7. BEZORGING
7.1 Hoppa zal uw Bestelling bezorgen op het adres dat u aan Hoppa heeft doorgegeven bij het plaatsen van uw Bestelling.
7.2 Hoppa, haar bezorgers en de Winkeliers doen hun uiterste best om uw Bestelling binnen het door u gekozen tijdvak bij u te bezorgen. Desondanks kan het voorkomen dat wij (bijvoorbeeld door weers- en/of verkeersomstandigheden) niet in staat zijn om uw Boodschappen binnen de aangegeven tijd bij u af te leveren; wij kunnen het levermoment niet garanderen. U kunt Hoppa daarom niet aanspreken op een te vroege of te late levering. Indien mogelijk dan zal Hoppa u van dergelijke wijzigingen steeds zo vroeg mogelijk op de hoogte brengen.
7.3 Indien u binnen het door u gekozen tijdvak niet op het opgegeven adres aanwezig bent om uw Bestelling in ontvangst te nemen en zorg te dragen voor de betaling daarvan, dan bent u desondanks de met Hoppa overeengekomen vergoeding voor de Boodschappen en de Bezorging verschuldigd aan Hoppa. Tenzij u bereid bent om nogmaals bezorgkosten voor de Bezorging te voldoen, zal Hoppa uw bestelling niet opnieuw aanbieden op het door u gekozen adres.

8. NAKOMING OVEREENKOMST
Hoppa staat ervoor in dat de Boodschappen voldoen aan de Overeenkomst, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

9. KLACHTEN EN FEEDBACK
9.1 Wanneer u Boodschappen in beschadigde toestand ontvangt, of Boodschappen ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de desbetreffende producten gesteld mogen worden, dan dient u dat binnen 24 uur na levering aan Hoppa te melden, voorzien van een duidelijke omschrijving van uw klacht. Vanwege de bederfelijke aard van de Boodschappen is de klachttermijn beperkt.
9.2 Klachten kunt u telefonisch met Hoppa delen op telefoonnummer 030 – 633 22 99 of per e-mail (klantenservice@hoppa.nl). Hoppa is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 10:00 tot 14:00 uur. Wij zorgen ervoor dat uw klacht zo goed mogelijk wordt afgehandeld.
9.3 Hoppa vindt het van groot belang dat u tevreden bent over de Boodschappen en de Bezorging. Wanneer u Boodschappen mist in het assortiment van de Winkeliers op de Website of wanneer u suggesties heeft voor de verbetering van onze Diensten dan horen wij graag van u!

10. PERSOONSGEGEVENS EN VEILIGHEID
10.1 Wanneer u via de Website een Bestelling plaatst verwerken wij uw persoonsgegevens. In ons privacy- en cookiebeleid kunt u lezen op welke wijze wij met uw privacy omgaan (www.hoppa.nl/privacy-policy-cookie-restriction-mode).
10.2 De Website van Hoppa maakt gebruik van cookies. In ons privacy- en cookiebeleid staat omschreven hoe en waarom wij cookies gebruiken (www.hoppa.nl/privacy-policy-cookie-restriction-mode).
10.3 Wij hebben veel zorg besteed aan de informatie zoals die te vinden is op de Website. Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat de Website virusvrij is, maar kunnen dat helaas niet garanderen. Wij kunnen ook niet garanderen dat de Website altijd probleemloos zal functioneren.
10.4 Wanneer u een Bestelling plaatst op www.hoppa.nl kiest u een e-mailadres als gebruikersnaam en een wachtwoord. Deze gegevens zijn persoonlijk; wij vragen u hier vertrouwelijk mee om te gaan en uw e-mailadres en het wachtwoord alleen voor eigen gebruik te hanteren.

11. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze Website, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend onze logo’s, de programmatuur, teksten en foto’s zijn eigendom van Hoppa. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming de op de Website vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

12. WEIGERING
Het is Hoppa toegestaan om uw Bestelling in uitzonderlijke omstandigheden te weigeren, namelijk wanneer:
- u in het verleden ten onrechte heeft betwist dat via de Website bestelde Boodschappen zijn afgeleverd;
- u in het verleden heeft geweigerd om de door u bestelde Boodschappen te betalen;
- Hoppa vermoedt dat u via de Website Boodschappen bestelt (dan wel in het verleden heeft besteld) voor de wederverkoop aan derden.

13. AANSPRAKELIJKHEID
13.1 Indien Hoppa toerekenbaar tekort zou schieten in de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, dan is Hoppa aansprakelijk voor de door u geleden schade voor zover die schade rechtstreeks en onmiddellijk verband houdt met de toerekenbare tekortkoming van Hoppa, met dien verstande dat:
a) Hoppa niet aansprakelijk is voor indirecte schade, waaronder in ieder geval gederfde omzet en winst, gemiste besparingen, vertragingsschade en gevolgschade;
b) Hoppa niet aansprakelijk is voor schade ten gevolge van te late bezorging en schade ten gevolge van virussen of besmettingen die uw computer treffen door het gebruik van de Website;
c) de aansprakelijkheid van Hoppa beperkt is tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Hoppa in het voorkomende geval uitkeert, vermeerderd met het eigen risico van Hoppa onder die verzekering;
d) indien de aansprakelijkheidsverzekeraar van Hoppa om wat voor reden dan ook niet uitkeert, de aansprakelijkheid van Hoppa beperkt is tot het bedrag dat u heeft betaald voor de Boodschappen en de Bezorging waarop uw schade betrekking heeft;
e) de in dit artikel 13 onder sub b en sub c en d genoemde beperkingen van aansprakelijkheid niet gelden in geval van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Hoppa.
13.2 De in dit artikel opgenomen beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden ook ten gunste van het personeel van Hoppa, de Winkeliers en de (hulp)personen die bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zijn.

14. RECHT EN FORUM
14.1 Op de Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende en daarmee samenhangende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
14.2 De in eerste aanleg bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland is uitsluitend bevoegd om te oordelen over geschillen die ontstaan in verband met of voortvloeien uit de Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende en daarmee samenhangende overeenkomsten.